Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid. 1316/1, 1317, 766/2, położonych w Modliborzycach przy ul. Sadowej, gmina Modliborzyce.