Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowie linii średniego napięcia napowietrznej na kablową, stacji transformatorowej słupowej na kontenerową, powiązań linii niskiego napięcia oraz budowa przyłącza kablowego nN na terenie działek nr ewid. 50/7, 50/4, 50/5, 50/6, 51/8 położonych w miejsc. Kolonia Zamek, oraz na terenie działek nr ewid. 1595/2, 1596/2, 1597/2 w miejsc. Modliborzyce, gmina Modliborzyce”.