Obwieszczenie Burmistrz Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 RC SDR11 dn40 przy ul. Pogodnej w m. Modliborzyce” na działkach nr ewid. 209/1, 209/2, 209/3, 210/1, 210/2, 210/3, 1959/1, 233/1, położonych w Modliborzycach, gmina Modliborzyc."