Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu o wydaniu decyzji z dnia 6 października 2020r. znak: SKO. 1179/20 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Modliborzyc z dnia 3 sierpnia 2020r. znak: INW.6733.1.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej w Modliborzycach na odcinku A-B, komory wodomierzowej oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej do budynku stacji paliw Nr 4230 Modliborzycach" na działkach nr ewidencyjny 1607, 1608, 1609/2, 1611/7 położonych w Modliborzycach przy ul. Piłsudskiego, gmina Modliborzyce.