Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 RC SDR11 dn32 przy ul. Kościelnej w m. Modliborzyce” na działkach nr ewid. 278/2, 293, 280, 281, 282, położonych w Modliborzycach, gmina Modliborzyce.