Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr: 1598/2 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy ul. Piłsudskiego w Modliborzycach na działce nr ewid. 1598/2 położonej w Modliborzycach, gmina Modliborzyce."

obwieszczenie.pdf