Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na: "Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr:1598/2 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy ul. Piłsudskiego w Modliborzycach" na działce nr ewid. 1598/2 położonej w Modliborzycach, gmina Modliborzyce".

obwieszczenie.pdf