Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie do przepisu art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Burmistrz Modliborzyc zawiadamia, iż została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie nowego boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry do 800 m2 wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Modliborzycach” na działce nr ewid. 1958/6, położonej w Modliborzycach przy ul. Ogrodowej, gmina Modliborzyce”.