Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w miejscowości Kalenne gm. Modliborzyce” tj.: budowa linii kablowej SN 15 kV, budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa słupa nN 0,4kV, budowa złącz kablowych, budowa złącz kablowo – pomiarowych na terenie działek nr ewid. 25, 226/1, 24/1, 233/1, 63/1, 64/1, 71/1, 237/4, 118/1, 249, 122/2, 75, 76, 77, 78, 79, 52, 51/1, 50, 231, 40, 39, 38, 223, 4/4 położonych w obrębie ewidencyjnym 0008 Kalenne, gmina Modliborzyce.