Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:- budowie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego poprzez rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej na terenie działki nr ewid. 1990/6 i 1990/7 położonych w obrębie Modliborzyce, gmina Modliborzyce.