Tablica informacyjna - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

„Odbudowa drogi gminnej nr 108736L od km 0+000 do km 0+850 w miejscowości Wierzchowiska Drugie, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w czerwcu 2021r. zadanie realizowane przy udziale środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Wartość inwestycji wynosi 869 128,22zł, z czego 695 302,00zł (80%) stanowi dofinansowanie.

Koszt po stronie Gminy Modliborzyce wynosi 173 826,22 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo „IGORD” Jerzy Podgórski z Lublina. Zakres robót obejmuje wykonanie robót przygotowawczych, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem i kruszywa łamanego oraz nawierzchni bitumicznej z mieszanek mineralno–asfaltowych. Na odcinku wzdłuż zabudowań zostaną wykonane korytka ściekowe, aby zapewnić prawidłowy spływ wód opadowych.