Zadanie pn.: „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Modliborzycach” w roku 2023 realizowane będzie przy udziale środków w wysokości 86 400,00zł z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+/Klubu „Senior+””. W dniu 29 maja 2023r. została zawarta umowa z Wojewodą Lubelskim w sprawie dofinansowania zadania.
Pozostałe środki na funkcjonowanie placówki w wysokości 54 000,00zł stanowi dotacja z budżetu Gminy Modliborzyce, 54 000,00zł – to środki Caritas Diecezji Sandomierskiej, natomiast 18 000,00zł będzie pochodzić z wpłat uczestników.
Całkowity koszt realizacji zadnia wynosi 212 400,00zł.
Placówka z liczbą 20 miejsc powstała w 2015 roku i od stycznia 2016 roku świadczy usługi pozwalające osobom starszym, nieaktywnym zawodowo na aktywne spędzenie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, udział w spotkaniach wewnątrz i międzypokoleniowych, spotkaniach edukacyjnych, wyjazdach kulturowych a także czynny udział w życiu społecznym.
Projekt stanowi odpowiedź na lokalne potrzeby w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu, marginalizacji osób starszych oraz barierami wynikającymi z zamieszkania w małym miasteczku i wsiach. Konsekwencją takiego stanu jest utrudniona komunikacja, ograniczenie w dostępie od lekarzy specjalistów, dóbr kulturalnych co ma wpływ na osamotnienie, wycofanie i izolację społeczną. W efekcie podejmowane działania od 2015 roku w dużym stopniu przyczyniły się do poprawy jakości życia osób starszych, aktywizację społeczną i kulturalną, aktywne zagospodarowanie czasu wolnego, wzrostu poziomu aktywności fizycznej poprzez codzienne ćwiczenia i masaże relaksacyjne, podniesienie wiedzy z różnych dziedzin życia a także odkrywanie i rozwijanie pasji i marzeń oraz zmniejszenia poczucia marginalizacji izolacji. Nastąpiła poprawa wizerunku osób starszych, ich postrzegania w środowisku.