Osiągnięty przez Gminę Modliborzyce w 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:
Papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 22,54 %
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,0 %

Do obliczenia poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie są wliczane masy odpadów przekazanych do składowania, wytworzone w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, o kodzie 19 12 12, gdyż odpady te spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, dlatego też osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 0%. W 2016 r. dopuszczalny poziom, który powinna osiągnąć Gmina wynosi do 45% więc zostały spełnione warunki i osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100,0 %.