Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Modliborzyce wpisanych do rejestru działalności regulowanej.

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Modliborzyce w roku 2023.

Burmistrz Modliborzyc informuje, iż jak w latach poprzednich mieszkańcy gminy mają możliwość samodzielnego oddania popiołu na Bazę SKR na Kolonii Zamek (obok hali magazynowej) w wyznaczonym do tego celu miejscu.

Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Modliborzyce.

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy:

Osiągnięte przez Gminę Modliborzyce oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, wymagane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomy składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

• Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o., ul. Metalurgiczna 15 C, 20-324 Lublin (Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakład przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów)

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 4A, zwany w skrócie PSZOK.