Osiągnięty przez Gminę Modliborzyce w 2017 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:

Papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 24,78 %
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 30,89 %


Natomiast osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie był obliczany, gdyż w 2017 r. nie wykazano odpadów budowlanych i rozbiórkowych na terenie Gminy Modliborzyce.