Odpadów pochodzących z produkcji rolnej w szczególności problemowych obecnie opon od dużych maszyn rolniczych system gospodarki odpadami komunalnymi nie klasyfikuje jako odpad komunalny, a gmina nie powinna organizować zbiórek wskazanych odpadów pochodzących z rolnictwa jak również finansować ich z opłaty uiszczanej na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm) odpady komunalne definiuje się jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Zatem zgodnie z obowiązującymi przepisami opon z maszyn rolniczych nie można zaklasyfikować jako odpady komunalne, a obowiązek prawidłowego zagospodarowania takich odpadów pochodzących z rolnictwa spoczywa na ich wytwórcy.

Miejsca, gdzie można przekazać zużyte opony rolnicze
Zużyte opony rolnicze można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon lub u przedsiębiorcy przy ich zakupie przy czym podmioty odbierające opony powinny posiadać zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzanie.