Osiągnięty przez Gminę Modliborzyce w 2013 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:

Papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło - 20,59 %

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 29,28 %

 

POZIOMY OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DOSKŁADOWANIA W STOSUNKU DO MASY TYCH ODPADÓW WYTWORZONYCH 
W 1995 r. [%] ZGODNIE Z ROZPORZĄDZEBNIEM MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 29 MAJA 2012 R.

Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

75

50

50

50

45

45

40

40

35

POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI NIEKTÓRYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Tabele pokazują jakie poziomy musi osiągnąć gmina w poszczególnych latach. Ważne jest jak segregujemy odpady dlatego też, prosimy mieszkańców o szczegółową segregację śmieci. Nieosiągnięte poziomy odzysku oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji prowadzą do nałożenia kar na gminy, a co za tym idzie do zwiększenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 lutego 2014 r. obowiązuje nowy cennik usług realizowanych przez Pocztę Polską. W związku z powyższym, począwszy od dnia 1 lutego 2014 r. koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł. Prosimy więc mieszkańców o terminowe dokonywanie wpłat za odbiór odpadów komunalnych. Termin opłaty za II kwartał 2014 r. do - 30 kwietnia 2014 r.