Podstawowy sposób segregacji śmieci na terenie naszej Gminy to podział na frakcję suchą i mokrą. Na frakcję suchą są wydawane worki koloru żółtego. W pojemnik metalowy lub plastikowy zaopatrzyć się ma właściciel nieruchomości.

 

 

 

 

 Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli zamieszkanych nieruchomości z terenu naszej gminy:

    • Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakład Zagospodarowania Odpadów ul. Piłsudskiego 12/3, 23-200 Kraśnik 

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

    • Zastępcza Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakład Zagospodarowania Odpadów ul. Piłsudskiego 12/3, 23-200 Kraśnik 

Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.

    • Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania mieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - PIASKI - ZARZECZE II, 23-200 Kraśnik

Prosimy o oznaczenie pojemnika na zmieszane odpady NUMEREM POSESJI. 
W dniu wywozu pojemniki oraz worki z frakcją suchą należy wystawić przed posesję do godziny 7:00. 

Frakcja sucha i mokra.pdf

UWAGA !!! 
Wszystkie segregowane odpady powinny być ZGNIATANE, jeżeli jest to możliwe czyste, suche i bez zawartości.


Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszczać należy w terminach:

- do 31 stycznia za I kwartał
- do 30 kwietnia za II kwartał
- do 31 lipca za III kwartał
- do 31 października za IV kwartałWpłat należy dokonywać na aktualny rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Modliborzycach

nr 04 8717 1123 2010 1000 2118 0033.

Przy uiszczaniu wpłat w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Modliborzycach nie będzie naliczana prowizja za ich dokonywanie.


Osiągnięty przez Gminę Modliborzyce w 2012 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:

papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło - 4,68%.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 26,39%


Firmy zbierające zurzyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych w poprzednich latach:

 

  • Radosław Chmielnicki RECPOL, ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin
  • Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. w Lublinie