1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 4A, zwany w skrócie PSZOK.

2. Operatorem PSZOK jest Urząd Miejski w Modliborzycach z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 63 w Modliborzycach.

3. PSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy, w dniach:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00
  • w soboty od 9.00 do 14.00

4. Do PSZOK-u w Modliborzycach dostarczane są odpady komunalne segregowane, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości zamieszkanych, wnoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pochodzących z gminy Modliborzyce.

5. W PSZOK-u przyjmowane i zbierane są niżej wymienione odpady segregowane:

1) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury;
2) szkło oraz opakowania ze szkła z podziałem na szkło kolorowe i bezbarwne;
3) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych;
4) metale oraz opakowania z metali (np. z blachy stalowej, aluminium itp.);
5) opakowania wielomateriałowe tzw. tetrapaki;
6) odpady wielkogabarytowe;
7) odpady budowlane i rozbiórkowe odpowiednio posegregowane: gruz ceglany i betonowy oraz odpady z materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;
8) zużyte opony;
9) odpady zielone, bioodpady;
10) odzież i tekstylia oraz opakowania z tekstyliów;
11) drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych (lakierów);
12) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe;
13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym lampy fluorescencyjne, lampy zawierające rtęć;
14) przeterminowane leki;
15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
16) odpady niebezpieczne: opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, opakowania po aerozolach, w tym po środkach ochrony roślin;
17) odpady niebezpieczne: odpadowe oleje mineralne i syntetyczne, smary, tusze;
18) popioły pochodzące z pieców w gospodarstwach domowych.

6. Odpady wymienione w ust. 5 przyjmowane są nieodpłatnie.

7. Odpady wymienione w ust. 5 gromadzone są selektywnie w zamykanych pojemnikach
i kontenerach oraz wiatach, chroniących zabrane odpady przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt. Kontenery i pojemniki są odpowiednio oznakowane dla poszczególnych rodzajów odpadów.

8. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone, nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. Odpady niebezpieczne płynne (farby, lakiery, smary, oleje itp.) powinny znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz powinny zawierać etykiety. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie zgodnie z kategoriami odpadów wymienionymi w ust. 5.

9. Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione w ust. 5 niniejszego Regulaminu. Obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych niezgodnie
z Regulaminem.

10. Wymienione w ust. 5 odpady magazynowane będą w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi
i środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zebrane odpady przekazywane będą do podmiotów posiadających wymagane prawem uzgodnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Odpady winny być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Do rozładunku odpadów zobowiązany jest ich dostawca.

12. Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie przez osobę dostarczającą odpady dokumentem potwierdzającym tożsamość.

13. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu w kontenerach lub pojemnikach po zważeniu ich przez pracownika PSZOK. Umieszczanie dostarczonych odpadów będzie odbywać się pod nadzorem pracownika PSZOK.

14. Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów, sporządzonym, w dwóch egzemplarzach.

Dokument potwierdzający dostarczenie odpadów, zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK,
2) adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,
3) rodzaj dostarczonych odpadów,
4) datę dostarczenia odpadów,
5) klauzulę "Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone we własnym zakresie przez osoby zamieszkujące wskazane wyżej gospodarstwo domowe
i pochodzą z tego gospodarstwa domowego"
6) własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK.

15. Obsługujący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modliborzycach, prowadzi rejestr mieszkańców dostarczających odpady oraz ewidencję dostarczanych, zbieranych i przekazywanych odpadów oraz rejestr podmiotów, do których przekazywane są odpady.

16. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

1) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
2) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia,
3) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego,
4) na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.