Osiągnięte przez Gminę Modliborzyce oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, wymagane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomy składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

• Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło,
w następujących latach:

• 2019 – 32,30 %
• 2020 – 57,06 %
• 2021 – 16,87 %

• Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

• 2019 – 10,84 %
• 2020 – 2,51 %
• 2021 – 0,88 %

• Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

• 2019 – 100,00 %
• 2020 – brak odpadów
• 2021 – 100,00 %

• Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych:

• 2020 – 13,30 %
• 2021 – 29,91 %