Gmina Modliborzyce w dniu 13 marca 2017 roku podpisała umowę z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 109061L Wolica Pierwsza – Wolica Druga”, realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Wykonawcą robót, wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego będzie Przedsiębiorstwo „IGORD” Jerzy Podgórski z Lublina. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 730 687,21 zł, z czego kwota kosztów kwalifikowalnych 681 612,92 zł (w tym: roboty budowlane – 663 829,09 zł oraz nadzór inwestorski – 17 783,83zł) . Wysokość dotacji z budżetu państwa wynosi 340 806,00 zł.
Roboty budowlane rozpoczną się w maju i potrwają do końca września 2017 roku.