OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” (czytaj więcej)


LOGA KPO

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych,  którzy chcą skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”, w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach powstał punkt konsultacyjny, w którym można uzyskać informacje na temat programu oraz wsparcie w wypełnianiu wniosków  o dofinansowanie i wniosków o płatność. Pomoc można uzyskać w pokoju nr 4 ( I piętro) lub pod nr tel. 15 8717 104.

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrożenia Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Modliborzyce na dzień 30.06.2024r.

 1. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 262
 2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 118
 3. Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji- 3 848 278,26 zł

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów pod względem dochodów:

 1. podstawowy poziom dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł – możliwe dofinansowanie do 66 tys. zł z kompleksową termomodernizacją lub 41 tys. zł bez kompleksowej termomodernizacji,
 2. podwyższony poziom dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe dofinansowanie do 99 tys. zł., z kompleksową termomodernizacją lub 59 tys. zł bez kompleksowej termomodernizacji.
 3. najwyższy poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe)- możliwe dofinansowanie do 135 tys. zł. z kompleksową termomodernizacją lub 79 tys. zł bez kompleksowej termomodernizacji.

          Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotację można otrzymać m.in. na: docieplenie przegród budynku, zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła, dokumentację projektową, audyt energetyczny.
Osoby uprawnione do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania mogą skorzystać z dotacji z prefinansowaniem.

DOTACJA Z PREFINANSOWANIEM:

Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznanej Beneficjentowi przez WFOŚiGW na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach określonych w Programie.

Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

 • zaliczki - maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50% maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie
 • pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą (umowach z wykonawcami), po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.
  Prefinansowanie może objąć maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu.
  Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia - różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.

KREDYT CZYSTE POWIETRZE

To dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie czystepowietrze.gov.pl.
Intensywność dofinansowania w tym przypadku ustalana jest w odniesieniu do faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia pokrytych ze środków własnych oraz ze środków kredytu bankowego, z zastrzeżeniem, że wypłacona kwota dotacji musi być niższa niż kapitał kredytu wykorzystany na koszty kwalifikowane tego przedsięwzięcia.
Z Kredytu Czyste Powietrze można skorzystać składając wniosek w ramach 1 lub 2 części programu „Czyste Powietrze" (podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania).
W przypadku Kredytu Czyste Powietrze i wnioskowania o dotację na częściową spłatę kapitału tego kredytu, pierwszy koszt kwalifikowany może zostać poniesiony najwcześniej od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do
programu. Nie są finansowane przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

TERMINY

 • REALIZACJA PROGRAMU: LATA 2018-2029
 • PODPISYWANIE UMÓW DO: 31.12.2027 R.
 • ZAKOŃCZENIE WSZYSTKICH PRAC OBJĘTYCH UMOWĄ DO: 30.06.2029 R.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: