W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) – Burmistrz Modliborzyc zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo-migowym (SJM) lub też innym podstawowym środkiem komunikowania się, dostosowanym do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządów wzroku i słuchu (SKOGN), pod warunkiem zgłoszenia przez osobę uprawnioną „chęci skorzystania ze świadczenia i wskazania metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych".
Świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenie powinno być złożone w formie pisemnej do Burmistrza Modliborzyc, za pośrednictwem sekretariatu. Formularz - powiadomienie o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza jest dostępny w sekretariacie Urzędu (pierwsze piętro pokój nr 3 ), oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.
Świadczenie może być realizowane również przez pracownika organu administracji publicznej posługującego się PJM lub SJM.
Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się, również poprzez: korzystanie z poczty elektronicznej, przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych, komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, przesyłanie faksów, strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych, wykorzystując pomoc członków rodzin lub osoby przybranej.
Objaśnienia: Osoby uprawnione-osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.