ZADANIE: „PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO – PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE”

DOFINANSOWANIE - 74 100,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ - 126 100,00 zł

OPIS ZADANIA

Realizatorem powyższego zadania w imieniu Gminy Modliborzyce jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach. Projekt zakłada zwiększenie bazy lokalowej na potrzeby osób i rodzin korzystających ze wsparcia Punktu Poradnictwa Specjalistycznego (PPS). Wyremontowane pomieszczenia będą w pełni przygotowane do prowadzenia poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców gminy potrzebujących pomocy, w tym osób niepełnosprawnych i starszych.
Punkt Poradnictwa Specjalistycznego świadczy bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne i rodzinne. Bliższych informacji można uzyskać pod numerem tel. 15 87 15 108.
Zapraszamy do współpracy osoby chętne do działania w obszarze profilaktyki, poszukujemy liderów społecznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Modliborzycach