Gmina Modliborzyce uzyskała dotację z Unii Europejskiej na realizacje projektu pn. „Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla Modliborzyc”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy (typ projektu 3).