Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Odpady, które podlegają tzw. wystawce przy posesji w akcji okresowego zbierania odpadów wielkogabarytowych, odpadów elektrycznych i elektronicznych, budowlanych i rozbiórkowych oraz opon z terenu naszej gminy, odpady te powinny być również odpowiednio posegregowane.

Osiągnięty przez Gminę Modliborzyce w 2018 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:

Odpadów pochodzących z produkcji rolnej w szczególności problemowych obecnie opon od dużych maszyn rolniczych system gospodarki odpadami komunalnymi nie klasyfikuje jako odpad komunalny, a gmina nie powinna organizować zbiórek wskazanych odpadów pochodzących z rolnictwa jak również finansować ich z opłaty uiszczanej na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości.

Osiągnięty przez Gminę Modliborzyce w 2017 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:

Papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 24,78 %
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 30,89 %


Natomiast osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie był obliczany, gdyż w 2017 r. nie wykazano odpadów budowlanych i rozbiórkowych na terenie Gminy Modliborzyce.