Gospodarka odpadamiZgodnie z wprowadzoną nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014 r. od 1 sierpnia 2016 r. jesteśmy zobowiązani jako Gmina do wprowadzenia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła

– dotychczasowa frakcja sucha ma być podzielona na oddzielne frakcje odpadów.
Wybrany model selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oparty będzie na najprostszym sposobie segregacji dla naszych mieszkańców, czyli w tzw. systemie czteropojemnikowym: 3 worki + 1 pojemnik.
W dalszym ciągu odbiór odpadów będzie prowadziła firma z Janowa Lubelskiego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

          W lipcu i sierpniu tego roku podczas odbioru odpadów komunalnych zostaną przekazane mieszkańcom worki w trzech różnych kolorach.

Osiągnięty przez Gminę Modliborzyce w 2015 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:

Papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 62,5 %

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 15,6 %

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2016
1.Antolin, Węgliska, Wierzchowiska Drugie, Pasiekapdf
2.Wierzchowiska Pierwszepdf
3.Wolica Kolonia, Wolica Pierwsza, Wolica Drugapdf
4.Brzeziny, Ciechocin, Majdan, Świnki, Gwizdów, Kalenne, Słupiepdf
5.Modliborzyce lewa strona drogi S-19pdf
6.Modliborzyce prawa strona drogi S-19, Kolonia Zamekpdf
7.Dąbie, Lute, Zarajec, Michałówka, Felinówpdf
8.Stojeszyn Kolonia, Stojeszyn Pierwszy, Stojeszyn Drugipdf
9.Modliborzyce - zabodowa wielorodzinnapdf

Numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Modliborzycach dla wpłat za odpady komunalne:
04 8717 1123 2010 1000 2118 0033

Przy uiszczaniu wpłat w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Modliborzycach nie jest naliczana prowizja za ich dokonywanie.

Terminy wpłat:
- do 31 stycznia za I kwartał
- do 30 kwietnia za II kwartał
- do 31 lipca za III kwartał
- do 31 października za IV kwartał

System PSOR.pdf
Plakat.pdf
Ulotka.pdf

Osiągnięty przez Gminę Modliborzyce w 2014 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:
Papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło - 40,8 %
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 23,6 %

W miesiącach od maja do października frakcja mokra (odpady zmieszane w pojemniku) jest odbierana co 2 tygodnie.

W związku z pojawieniem się wątpliwości mieszkańców, co do terminów odbioru odpadów komunalnych w tych miesiącach informujemy, że prawidłowy harmonogram odbioru śmieci znajduję się w przekazanych Państwu kalendarzach.

Harmonogram dla poszczególnych miejscowości zamieszczony jest poniżej:

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2021 wraz z prognozą oddziaływania planu gospodarki odpadami na środowisko oraz Planem inwestycyjnym.

obwieszczenie.pdf