Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108710L od km 0+000 do km 0+811,50 w miejscowości Stojeszyn Drugi” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


Kwota dofinansowania: 332 135,29 zł

Całkowita wartość inwestycji: 846 692,04 zł

          W ramach zadania planuje się przebudowę drogi gminnej nr 108710L w miejscowości Stojeszyn Drugi na długości 811,50 mb. Zostanie wykonana nowa podbudowa drogi oraz nawierzchnia z betonu asfaltowego. Szerokość pasa ruchu zostanie poszerzona oraz dostosowana do klasy drogi i będzie wynosić po zakończeniu przedmiotowej inwestycji 2,5m. Od km 0+635 do km 0+780 po lewej stronie drogi zostaną wbudowane stalowe bariery ochronne bezpieczeństwa. W ramach inwestycji wykonane zostaną prace ziemne związane z regulacją rowów i budową przepustów pod zjazdami. Pobocze gruntowe obustronne na całej długości przebudowywanej drogi zostanie ulepszone materiałem kamiennym na szerokości 0,5m, a dalej pobocze gruntowe na szerokości 0,25m. W ramach inwestycji zostanie wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu,
a także zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą gminną nr 108737L.
          Przebudowa drogi gminnej nr 108710L w miejscowości Stojeszyn Drugi przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz standardu technicznego lokalnej sieci drogowej.
Projekt realizowany jest od maja 2022r., a planowany termin oddania drogi do użytkowania to październik 2022r.