Zadanie pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Modliborzyce od km 0+000,00 do km 0+926,00” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Kwota dofinansowania: 295 079,13 zł
Całkowita wartość inwestycji: 660 992,48 zł

W ramach zadania planuje się przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Modliborzyce na działce ewid. nr 1739, na długości 926,00 mb. Podczas realizacji inwestycji wykonana zostanie nowa podbudowa drogi oraz nawierzchnia z betonu asfaltowego. Szerokość pasa ruchu po przebudowie będzie wynosić 3,5m. Od km 0+544 do km 0+569 zlokalizowana zostanie mijanka o szer. 1,5m. Na całej długości drogi zostaną wykonane pobocza o szerokości 0,75m, w tym od km 0+000,00 do km 0+768,00 pobocze gruntowe, natomiast od km 0+768,00 do km 0+926,00 pobocze utwardzone na szer. 0,5m (przy jezdni) dalej pobocze gruntowe na szer. 0,25m. W ramach inwestycji zostanie wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu. Dla poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40km/h na całej długości drogi oraz zostanie zamontowany próg zwalniający.

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Modliborzyce przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz standardu technicznego lokalnej sieci drogowej.

Projekt realizowany jest od czerwca 2023r., a planowany termin oddania drogi do użytkowania to listopad 2023r.