Zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 109060L Kolonia Zamek – Folwark od km 0+000,00 do km 0+990,00” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 318 607,92 zł

Całkowita wartość inwestycji: 637 215,84 zł

W ramach zadania planuje się remont drogi gminnej nr 109060L od km 0+000,00 do km 0+990,00, podczas której zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,0m. Na całej długości przedmiotowego odcinka drogi zostaną wykonane obustronne pobocza o szerokości 0,75m, w tym na szerokości 0,25m od jezdni ulepszone kruszywem kamiennym, dalej na szerokości 0,5m  gruntowe. W km 0+970 zostanie wyremontowany przepust. Ponadto zostanie wykonane nowe oznakowanie pionowe, a od km 0+143 do km 0+227 zostaną wbudowane stalowe bariery ochronne.

Remont drogi gminnej nr 109060L Kolonia Zamek – Folwark przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz standardu technicznego lokalnej sieci drogowej.

Projekt realizowany jest od listopada 2023r., a planowany termin oddania drogi do użytkowania to czerwiec 2024r.