Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108736L Wierzchowiska – Majdan Obleszcze od km 0+850,00 do km 1+840,00” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 309 614,83 zł

Całkowita wartość inwestycji: 516 024,73 zł

W ramach zadania planuje się przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wierzchowiska Drugie (potocznie nazywanej Madejówką). Na długości 990 mb zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna. Szerokość jezdni zostanie zachowana i wynosić będzie 4,0m. Na całej długości przedmiotowego odcinka drogi zostaną wykonane pobocza gruntowe o szerokości 0,75m. Ponadto zostanie wykonane nowe oznakowanie pionowe oraz w km od 1+134 do km 1+274 zostaną wbudowane stalowe bariery ochronne.

Przebudowa drogi gminnej przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa  ruchu drogowego oraz standardu technicznego lokalnej sieci drogowej.

Projekt realizowany jest od stycznia 2024r., a planowany termin oddania drogi do użytkowania to lipiec 2024r.