Zadanie pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Węgliska w km od 0+517,00 do km 1+507,00. Etap II” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 364 941,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 608 235,00 zł

W ramach zadania planuje się przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Węgliska. Na długości 990 mb zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna o szerokości 3,50m.

Przebudowa drogi wewnętrznej przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa  ruchu drogowego oraz standardu technicznego lokalnej sieci drogowej.

Projekt realizowany jest od maja 2024r., a planowany termin oddania drogi do użytkowania to listopad 2024r.