Firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

• Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. ul. Metalurgiczna 15 C, 20-324 Lublin
Zakład Przetwarzania ZSEiE

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy:

• Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – EKOLAND POLSKA S.A. Zakład Zagospodarowania Odpadów, Lasy ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik
Zastępcza Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – ZZO, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy

• Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpady

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – EKOLAND POLSKA S.A. Zakład Zagospodarowania Odpadów, Lasy ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik
Zastępcza Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – ZZO w Wincentowie „KRAS-EKO” Sp. z o.o., 22-302 Siennica Nadolna

• Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – EKOLAND POLSKA S.A. Zakład Zagospodarowania Odpadów, Lasy ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik

Zastępcze Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych:

– Poniatowa Wieś, 24-320 Poniatowa
– Piaski Zarzecze II, 23-200 Kraśnik
– Borownica, 23-300 Janów Lubelski

pdf

1. Informacja nt. Systemu PSOR

Rozmiar: 398.93 kb
Odsłon : 452
Data dodania: 2017-12-19
pdf

2. Karta zwrotu-odbioru odpadu

Rozmiar: 149.14 kb
Odsłon : 442
Data dodania: 2017-12-19

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 19) od 1 stycznia 2018 r. jesteśmy zobowiązani jako Gmina do wprowadzenia obowiązku selektywnej zbiórki u źródła dodatkowej frakcji odpadów komunalnych – BIO (odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów).

Osiągnięty przez Gminę Modliborzyce w 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:
Papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 22,54 %
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,0 %

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) zgodnie z art. 7 przedsiębiorca musi spełniać określone wymagania aby uzyskać zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Wymagania te określają wyposażenie techniczne oraz zabiegi sanitarne i porządkowe niezbędne do świadczenia usług w podanym wyżej zakresie.

W grudniu 2016 r. został przeprowadzony nowy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2017.

Firma wyłoniona w przetargu - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Janowa Lubelskiego zwiększyła cenę odbioru 1 tony odpadów do kwoty 838,08 zł za tonę (wzrost z kwoty 647,46 zł, tj. o 22,7%).

W związku z monitami mieszkańców wyjaśniamy, iż od nowego roku nastąpiły zmiany w odbiorze odpadów komunalnych na terenie miejscowości Modliborzyce. Odbiór odpadów komunalnych na całej ulicy Piłsudskiego (po obydwu stronach) odbywa się zgodnie z harmonogramem dla Modliborzyc dla prawej strony drogi krajowej S-19, jadąc od Janowa Lubelskiego w kierunku Lublina.

HARMONOGRAM 2017

pdf

1. Antolin, Węgliska, Wierzchowiska Drugie, Pasieka

Rozmiar: 97.22 kb
Odsłon : 1118
Data dodania: 2017-03-17
pdf

2. Wierzchowiska Pierwsze, Bilsko

Rozmiar: 96.28 kb
Odsłon : 1188
Data dodania: 2017-03-17
pdf

3. Wolica Kolonia., Wolica Pierwsza, Wolica Druga, Kolonia Zamek

Rozmiar: 96.78 kb
Odsłon : 1100
Data dodania: 2017-03-17
pdf

4. Brzeziny, Ciechocin, Majdan, Świnki, Gwizdów, Kalenne, Słupie

Rozmiar: 97.75 kb
Odsłon : 1025
Data dodania: 2017-03-17
pdf

5. Modliborzyce - lewa strona drogi S-19, bez ul. Piłsudskiego

Rozmiar: 97.56 kb
Odsłon : 1191
Data dodania: 2017-03-17
pdf

6. Modliborzyce - prawa strona drogi S-19, cała ul. Piłsudskiego

Rozmiar: 97.45 kb
Odsłon : 1106
Data dodania: 2017-03-17
pdf

7. Dąbie, Lute, Zarajec, Michałówka, Felinów

Rozmiar: 97.22 kb
Odsłon : 1091
Data dodania: 2017-03-17
pdf

8. Stojeszyn Kolonia., Stojeszyn Pierwszy, Stojeszyn Drugi

Rozmiar: 96.67 kb
Odsłon : 1172
Data dodania: 2017-03-17
pdf

9. Modliborzyce - zabodowa wielorodzinna

Rozmiar: 97.03 kb
Odsłon : 1018
Data dodania: 2017-03-17

Gospodarka odpadamiZgodnie z wprowadzoną nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014 r. od 1 sierpnia 2016 r. jesteśmy zobowiązani jako Gmina do wprowadzenia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła

– dotychczasowa frakcja sucha ma być podzielona na oddzielne frakcje odpadów.
Wybrany model selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oparty będzie na najprostszym sposobie segregacji dla naszych mieszkańców, czyli w tzw. systemie czteropojemnikowym: 3 worki + 1 pojemnik.
W dalszym ciągu odbiór odpadów będzie prowadziła firma z Janowa Lubelskiego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

          W lipcu i sierpniu tego roku podczas odbioru odpadów komunalnych zostaną przekazane mieszkańcom worki w trzech różnych kolorach.