Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Modliborzyce na działkach nr ewid. 618, 919, 968, 967, 966, 965, 964, 963/1, 962/1, 961, 960, 959, 958, 957/2, 956, 953/2 i 611 obręb 0001 Modliborzyce, położonych w miejscowości Modliborzyce przy ul Sadowej”.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Modliborzyce na działkach nr ewid. 618, 919, 968, 967, 966, 965, 964, 963/1, 962/1, 961, 960, 959, 958, 957/2, 956, 953/2 i 611 obręb 0001 Modliborzyce, położonych w miejscowości Modliborzyce przy ul Sadowej”.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowa odcinka linii napowietrznej SN Janów – Blinów odgałęzienie Wolica Pierwsza, oraz słupowej stacji transformatorowej Wolica Pierwsza wraz z nawiązaniami do linii nN” na terenie działek nr ewid. 69/3, 975/1, 1068, 1067, 1066, 1032, 1006, 1007, 629, 628, 627, 626/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wolica Kolonia, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie obiektu do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz płyty postojowej dla śmieciarek w miejscowości Kolonia Zamek, gmina Modliborzyce” na działce nr ewid. 6 położonej w obrębie ewidencyjnym 0025 Kolonia Zamek.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa linii energetycznej niskiego napięcia, kablowej oświetlenia drogowego, wydzielonego drogi gminnej w miejscowości Wolica Pierwsza, gmina Modliborzyce”.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowa linii energetycznej niskiego napięcia, kablowej oświetlenia drogowego, wydzielonego drogi gminnej w miejscowości Wolica Pierwsza, gmina Modliborzyce”.

Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin, na odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych do wód i do ziemi w zakresie zadania: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-19 Lublin-Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - węzeł Sokołów Małopolski Północ..."

Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53 00-874 Warszawa, Oddział w Lublinie ul. Ogrodowa 21 20-075 Lublin, na wykonanie urządzeń wodnych - wylotów wód opadowych, rowów drogowych, przepustów, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych oraz prowadzenie światłowodu w rurze osłonowej przez wody powierzchniowe rzeki Sanny oraz rzeki Łukawicy.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód Polskich w Rzeszowie o wydaniu decyzji z dnia 24 lipca 2018 r. znak: RZ.RUZ.421.93.2018.KM udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad Oddział w Lublinie, pozwolenia wodnoprawnego, dla inwestycji pn.: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odcinek koniec obw. Kraśnika - węzeł Sokołów Małopolski Północ część nr 2: odc. realizacyjny obwodnica m. Janów Lubelski (wezeł "Kopce" obecnie Janów Lub. Północ - węzeł "Jonaki" obecnie "Janów Lub. Południe" z węzłami), długości ok 7 km, na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie rowów w tym rowów drogowych, likwidacje rowów przydrożnych wraz z przepustem pod drogą krajową DK19, wykonanie wylotów z systemów kanalizacji deszczowej i wylotów rowów przydrożnych oraz wykonanie zbiorników retencyjnych oraz na usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi do ziemi i wód rzeki Żytnówka i Biała."

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 611, 919, 610, 609, 608, 607 położonych w Modliborzycach przy ul. Sadowej, gmina Modliborzyce”.