Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin, na odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych do wód i do ziemi w zakresie zadania: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-19 Lublin-Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - węzeł Sokołów Małopolski Północ..."

Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53 00-874 Warszawa, Oddział w Lublinie ul. Ogrodowa 21 20-075 Lublin, na wykonanie urządzeń wodnych - wylotów wód opadowych, rowów drogowych, przepustów, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych oraz prowadzenie światłowodu w rurze osłonowej przez wody powierzchniowe rzeki Sanny oraz rzeki Łukawicy.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód Polskich w Rzeszowie o wydaniu decyzji z dnia 24 lipca 2018 r. znak: RZ.RUZ.421.93.2018.KM udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad Oddział w Lublinie, pozwolenia wodnoprawnego, dla inwestycji pn.: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odcinek koniec obw. Kraśnika - węzeł Sokołów Małopolski Północ część nr 2: odc. realizacyjny obwodnica m. Janów Lubelski (wezeł "Kopce" obecnie Janów Lub. Północ - węzeł "Jonaki" obecnie "Janów Lub. Południe" z węzłami), długości ok 7 km, na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie rowów w tym rowów drogowych, likwidacje rowów przydrożnych wraz z przepustem pod drogą krajową DK19, wykonanie wylotów z systemów kanalizacji deszczowej i wylotów rowów przydrożnych oraz wykonanie zbiorników retencyjnych oraz na usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi do ziemi i wód rzeki Żytnówka i Biała."

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 611, 919, 610, 609, 608, 607 położonych w Modliborzycach przy ul. Sadowej, gmina Modliborzyce”.

Burmistrz Modliborzyc informuje, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa linii energetycznej niskiego napięcia, kablowej oświetlenia drogowego, wydzielonego z drogi gminnej w miejscowości Wolica Pierwsza, gmina Modliborzyce”.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Modliborzyce na działkach nr ewid. 611, 919, 610, 609, 608 i 607 położonych w Modliborzycach przy ul. Sadowej, gmina Modliborzyce". 

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Zagospodarowaniu działki nr ewid. 400/8 na cele promocji lokalnych produktów w miejscowości Modliborzyce”.

Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia z dnia:14 maja 2018 r., znak: RZ.ZPU.4.521.1.776.2018.ID w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji:"Zagospodarowanie działki nr ewid. 400/8 na cele promocji lokalnych produktów w miejscowości Modliborzyce.  

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowie odcinka linii napowietrznej SN 15kV Janów – Gwizdów od słupa nr 174 do słupa 197 wraz z odgałęzieniem i stacją transformatorową „Gwizdów 2” w obrębie ewidencyjnym 007-Gwizdów, gmina Modliborzyce na działkach nr ewid. 379, 217/2, 222, 217/1, 210/2, 208, 209, 223, 224/1, 229, 230, 215, 206, 205, 202/2, 202/1, 201, 199, 194, 193, 191, 190, 189, 184, 148, 35, 42, 43, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56/2, 57/2, 58, 17, 2, 3, 1 oraz w obrębie ewidencyjnym 005-Osówek, gmina Potok Wielki na działkach nr ewid. 348/2, 347/1, 344. 

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Zagospodarowaniu działki nr ewid. 400/8 na cele promocji lokalnych produktów w miejscowości Modliborzyce”.