Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowie sieci wodociągowej w Modliborzycach na odcinku A-B, komory wodomierzowej, oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej do budynku stacji paliw Nr: 4230 w Modliborzycach” na działkach nr ewid. 1607, 1608, 1609/2 i 1611/7, położonych w Modliborzycach przy ul. Piłsudskiego, gmina Modliborzyce. 

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 RC SDR 11 dn 40 przy ul. Pogodnej w m. Modliborzyce” na działkach nr ewid. 209/1, 209/2, 209/3, 210/1, 210/2, 210/3, 1959/1, 233/1, położonych w Modliborzycach, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowie linii średniego napięcia napowietrznej na kablową, stacji transformatorowej słupowej na kontenerową, powiązań linii niskiego napięcia oraz budowa przyłącza kablowego nN na terenie działek nr ewid. 50/7, 50/4, 50/5, 50/6, 51/8 położonych w miejsc. Kolonia Zamek, oraz na terenie działek nr ewid. 1595/2, 1596/2, 1597/2 w miejsc. Modliborzyce, gmina Modliborzyce”.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Projekt przebudowy linii SN 15 kV napowietrznej na kablową Janów – Budzyń odcinek od słupa nr 104 do słupa nr 144” na działkach nr ewid.71/2, 70/2, 64, 63/2, 63/1, 62, 38, 39, 43, 37, 11, 16/3, 7/3, 10, położonych w obrębie ewidencyjnym 22 Wolica Druga oraz na działkach nr ewid.314, 317, 311, 275, 375, 145, 144, 143, 141, 139, 137/2, 137/1, 135, 134, 133, 132/1, 84, 18, 19, 20, 21, położonych w obrębie ewidencyjnym 11 Michałówka, gmina Modliborzyce, powiat janowski.

Obwieszczenie Burmistrz Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 RC SDR11 dn40 przy ul. Pogodnej w m. Modliborzyce” na działkach nr ewid. 209/1, 209/2, 209/3, 210/1, 210/2, 210/3, 1959/1, 233/1, położonych w Modliborzycach, gmina Modliborzyc." 

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowie linii średniego napięcia napowietrznej na kablową, stacji transformatorowej słupowej na kontenerową, powiązań linii niskiego napięcia oraz budowa przyłącza kablowego nN na terenie działek nr ewid. 50/7, 50/4, 50/5, 50/6, 51/8 położonych w miejsc. Kolonia Zamek, oraz na terenie działek nr ewid. 1595/2, 1596/2, 1597/2 w miejsc. Modliborzyce, gmina Modliborzyce”.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Przebudowie linii SN 15 kV napowietrznej na kablową Janów – Budzyń odcinek od słupa nr 104 do słupa nr 144 na terenie działek 71/2, 70/2, 64, 63/2, 62, 38, 43, 39, 43, 37, 16/3, 7/3, 10 położonych w obrębie ewidencyjnym Wolica Druga i na terenie działek nr ewid. 314, 317, 375, 84, 143, 141, 139, 137/2, 137/1, 135, 133, 132/1, 18, 19, 20, 21 położonych w obrębie ewidencyjnym Michałówka, gmina Modliborzyce”.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziały województwa lubelskiego na obwody łowieckie.

Obwieszczenie nr WOOŚ.442.1.2018.KK Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie informujące o przekazaniu przez stronę Ukraińską raportu o odziaływaniu na śrtodowisko dla planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków dla poboru wody powierzchniowej z rzeki Sanny na działce nr ewid. 1304 obręb Stojeszyn Pierwszy, gmina Modliborzyce.