Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Projekt przebudowy linii SN 15 kV napowietrznej na kablową Janów – Budzyń odcinek od słupa nr 104 do słupa nr 144” na działkach nr ewid.71/2, 70/2, 64, 63/2, 63/1, 62, 38, 39, 43, 37, 11, 16/3, 7/3, 10, położonych w obrębie ewidencyjnym 22 Wolica Druga oraz na działkach nr ewid.314, 317, 311, 275, 375, 145, 144, 143, 141, 139, 137/2, 137/1, 135, 134, 133, 132/1, 84, 18, 19, 20, 21, położonych w obrębie ewidencyjnym 11 Michałówka, gmina Modliborzyce, powiat janowski.

Obwieszczenie Burmistrz Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 RC SDR11 dn40 przy ul. Pogodnej w m. Modliborzyce” na działkach nr ewid. 209/1, 209/2, 209/3, 210/1, 210/2, 210/3, 1959/1, 233/1, położonych w Modliborzycach, gmina Modliborzyc." 

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowie linii średniego napięcia napowietrznej na kablową, stacji transformatorowej słupowej na kontenerową, powiązań linii niskiego napięcia oraz budowa przyłącza kablowego nN na terenie działek nr ewid. 50/7, 50/4, 50/5, 50/6, 51/8 położonych w miejsc. Kolonia Zamek, oraz na terenie działek nr ewid. 1595/2, 1596/2, 1597/2 w miejsc. Modliborzyce, gmina Modliborzyce”.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Przebudowie linii SN 15 kV napowietrznej na kablową Janów – Budzyń odcinek od słupa nr 104 do słupa nr 144 na terenie działek 71/2, 70/2, 64, 63/2, 62, 38, 43, 39, 43, 37, 16/3, 7/3, 10 położonych w obrębie ewidencyjnym Wolica Druga i na terenie działek nr ewid. 314, 317, 375, 84, 143, 141, 139, 137/2, 137/1, 135, 133, 132/1, 18, 19, 20, 21 położonych w obrębie ewidencyjnym Michałówka, gmina Modliborzyce”.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziały województwa lubelskiego na obwody łowieckie.

Obwieszczenie nr WOOŚ.442.1.2018.KK Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie informujące o przekazaniu przez stronę Ukraińską raportu o odziaływaniu na śrtodowisko dla planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków dla poboru wody powierzchniowej z rzeki Sanny na działce nr ewid. 1304 obręb Stojeszyn Pierwszy, gmina Modliborzyce.

Zawiadomienie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu STARBAG Sp. Z.o.o na pobór wody powierzchniowej z rzeki Łukawica na działce nr ewid. 1227 obręb Stojeszyn Drugi

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu decyzji nr 76/19 z dnia 15 lipca 2019 r., znak: IF-I.7840.2.17.2019.DS zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Modliborzyce, pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej – przejścia poprzeczne 2 szt. – w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 857, działka nr ewidencyjny 184 obręb 14 – Słupie, w Słupiu, gm. Modliborzyce.

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 12 lipca 2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek koniec obwodnicy Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ”; Część 2: odcinek realizacyjny obwodnica m. Janów Lubelski (węzeł „Kopce” obecnie „Janów Lubelski Północ” – węzeł „Jonaki” obecnie „Janów Lubelski Południe” z węzłami), długości ok. 7 km.