Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wydaniu w dniu 25 luty 2019 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupie". 

Obwieszczenie Burmistrz Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa sieci gazowej ś/c z rur PE100 RC SDR11 dn40 na terenie działek nr ewid. 1509/9 i 1510/5 położonych w miejscowości Modliborzyce, gmina Modliborzyce”.

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. polegającej na:
„Budowie drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - węzeł „Sokołów Młp. Północ” Część nr 1: odc. realizacyjny Kraśnik (węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe - bez węzła – Janów Lubelski (węzeł: „Kopce” obecnie „Janów Lub. Północ” – bez węzła) początek obwodnicy, długość ok. 18 km”

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupie” 

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Kraśnika węzeł "Sokołów Młp. Północ", Część 2: odcinek obwodnica Janowa Lubelskiego (węzeł "Kopce" obecnie "Janów Lubelski Północ" węzeł Jonaki" obecnie "Janów Lubelski Południe" z węzłami.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa obiektu do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz płyty postojowej dla śmieciarek w miejscowości Słupie, gmina Modliborzyce” na działkach nr ewid. 147/1, 150/1, 152/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 0014 Słupie. 

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowa sieci gazowej ś/c z rur PE100 RC SDR11 dn40 na terenie działek nr ewid. 1509/9 i 1510/5 położonych w miejscowości Modliborzyce, gmina Modliborzyce”. 

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowie sieci wodociągowej w miejscowości Kalenne” na działkach nr ewid. 248/1, 247, 228, 227, 231, 237/6, 243, 229, 256, 257, 258, 218/1, 249, 223, 233/1, 234, 114, 75, 77, 35, 237/4, 118/1, 76, 71/1, 237/2, 39, 38, 37, 122/2, 139/3, 25, 24/1, 63/4, 63/1, 64/1, 68, 65, 66, 78, 139/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 008 Kalenne, gmina Modliborzyce. 

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzj w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowie odcinka linii napowietrznej SN 15kV Janów – Blinów, odgałęzienie Wolica 1 oraz słupowej stacji transformatorowej Wolica 1 wraz z nawiązaniami do linii nN” na działkach nr ewid. 69/3, 975/1, 1068, 1067, 1066, 1032, 1006, 1007, 629, 628, 627, 626/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Wolica Kolonia, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Przebudowie odcinka linii napowietrznej SN 15kV Janów – Blinów, odgałęzienie Wolica 1 oraz słupowej stacji transformatorowej Wolica 1 wraz z nawiązaniami do linii nN” na działkach nr ewid. 69/3, 975/1, 1068, 1067, 1066, 1032, 1006, 1007, 629, 628, 627, 626/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Wolica Kolonia, gmina Modliborzyce.