Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc w sprawie harmonogramu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego NR 25 „Sokół”

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc w sprawie harmonogramu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego NR 42 „JANOWSKIE BORY"

Burmistrz Modliborzyc zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Modliborzyc z dnia 13 października 2016 r., znak: INW.6733.6.2016 w sprawie zmiany przebiegu projektowanej drogi gminnej w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce na terenie tych samych działek, na których projektowana jest przedmiotowa droga, w związku z czym zmiana dotyczy wyłącznie zmiany załącznika graficznego do decyzji, na którym pokazany został zmieniony, nowy przebieg projektowanej drogi gminnej, na którym uwzględnione zostały graficznie wnioskowane niewielkie zmiany w postaci przesunięcia pasa drogowego.

Komornik Sądowy przy sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim Agnieszka Latawiec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-05-2021r.  o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim 23-300 Janów Lubelski, ul. J. Zamoyskiego 94, w sali nr 8 odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomosci stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym:150/3 o powierzchni 0,1410 ha (zabudowana budynkiem mieszkalnym), należącej do dłużnika Piotr Siembida, położonej: 23-310 gmina Modliborzyce, Felinów, dla której Śąd Rejonowy w Janowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZA1J/00061722/5.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Kolonia Zamek i Modliborzyce, gmina Modliborzyce” na działkach nr ewid. 1604, 1605, 1606, 1607 i 1608, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Modliborzyce oraz na działce nr ewid. 59 położonej w obrębie ewidencyjnym 0025 Kolonia Zamek.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Nr JAN4445A na działce nr ewid. 646, położonej w obrębie ewidencyjnym 0020 Wierzchowiska Drugie, gmina Modliborzyce, powiat janowski.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu postanowienia w sprawie odwieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  pn.: „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Kolonia Zamek i Modliborzyce, gmina Modliborzyce” na działkach nr ewid. 1604, 1605, 1606, 1607 i 1608, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Modliborzyce oraz na działce nr ewid. 59 położonej w obrębie ewidencyjnym 0025 Kolonia Zamek”. 

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: dokonaniu zmiany za zgodą stron decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr INW.6733.5.2020 z dnia 6 listopada 2020 r., wydanej przez Burmistrza Modliborzyc na wniosek EMITEL S.A. 02-797 Warszawa, ul. Klimczaka 1 w imieniu której wystąpił Pełnomocnik Pan Krystian Wzientek, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Wesoła 6, dla inwestycji:  „Budowa wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości 62 m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie WZA_MODLIBORZ_WIERZCHOWISKA/85046 na działce nr ewid.1894, położonej w obrębie ewidencyjnym 0021 Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce, powiat janowski”.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PLAY Jan4445A” na działce nr ewid. 646, położonej w obrębie ewidencyjnym Wierzchowiska Drugie, miejsc. Wierzchowiska Drugie, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  pn.: „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Kolonia Zamek i Modliborzyce, gmina Modliborzyce” na działkach nr ewid. 1604, 1605, 1606, 1607 i 1608, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Modliborzyce oraz na działce nr ewid. 59 położonej w obrębie ewidencyjnym 0025 Kolonia Zamek”