Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 618, 919, 968, 967, 966, 965, 964, 963/1, 962/1, 961, 960, 959, 958, 957/2, 956, 954, 953/2, 611, położonych w Modliborzycach przy ul. Sadowej, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kalenne na terenie działek nr ewid. 248/1, 247, 228, 227, 231, 237/6, 243, 229, 256, 257, 258, 218/1, 249, 223, 233/1, 234, 114, 75, 77, 35, 237/4, 118/1, 76, 71/1, 237/2, 39, 38, 37, 122/2, 139/3, 25, 24/1, 63/4, 63/1, 64/1, 68, 66, 78, 139/1, 137/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Kalenne, gmina Modliborzyce”. 

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa obiektu do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz płyty postojowej dla śmieciarek w miejscowości Słupie, gmina Modliborzyce” na działkach nr ewid. 147/1, 150/1, 152/1 (teren gminnej oczyszczalni ścieków), położonych w obrębie ewidencyjnym 0014 Słupie. 

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Modliborzyce na działkach nr ewid. 618, 919, 968, 967, 966, 965, 964, 963/1, 962/1, 961, 960, 959, 958, 957/2, 956, 953/2 i 611 obręb 0001 Modliborzyce, położonych w miejscowości Modliborzyce przy ul Sadowej”.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Modliborzyce na działkach nr ewid. 618, 919, 968, 967, 966, 965, 964, 963/1, 962/1, 961, 960, 959, 958, 957/2, 956, 953/2 i 611 obręb 0001 Modliborzyce, położonych w miejscowości Modliborzyce przy ul Sadowej”.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowa odcinka linii napowietrznej SN Janów – Blinów odgałęzienie Wolica Pierwsza, oraz słupowej stacji transformatorowej Wolica Pierwsza wraz z nawiązaniami do linii nN” na terenie działek nr ewid. 69/3, 975/1, 1068, 1067, 1066, 1032, 1006, 1007, 629, 628, 627, 626/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wolica Kolonia, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie obiektu do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz płyty postojowej dla śmieciarek w miejscowości Kolonia Zamek, gmina Modliborzyce” na działce nr ewid. 6 położonej w obrębie ewidencyjnym 0025 Kolonia Zamek.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa linii energetycznej niskiego napięcia, kablowej oświetlenia drogowego, wydzielonego drogi gminnej w miejscowości Wolica Pierwsza, gmina Modliborzyce”.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowa linii energetycznej niskiego napięcia, kablowej oświetlenia drogowego, wydzielonego drogi gminnej w miejscowości Wolica Pierwsza, gmina Modliborzyce”.

Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin, na odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych do wód i do ziemi w zakresie zadania: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-19 Lublin-Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - węzeł Sokołów Małopolski Północ..."