Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 611, 919, 610, 609, 608, 607 położonych w Modliborzycach przy ul. Sadowej, gmina Modliborzyce”.

Burmistrz Modliborzyc informuje, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa linii energetycznej niskiego napięcia, kablowej oświetlenia drogowego, wydzielonego z drogi gminnej w miejscowości Wolica Pierwsza, gmina Modliborzyce”.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Modliborzyce na działkach nr ewid. 611, 919, 610, 609, 608 i 607 położonych w Modliborzycach przy ul. Sadowej, gmina Modliborzyce". 

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Zagospodarowaniu działki nr ewid. 400/8 na cele promocji lokalnych produktów w miejscowości Modliborzyce”.

Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia z dnia:14 maja 2018 r., znak: RZ.ZPU.4.521.1.776.2018.ID w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji:"Zagospodarowanie działki nr ewid. 400/8 na cele promocji lokalnych produktów w miejscowości Modliborzyce.  

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowie odcinka linii napowietrznej SN 15kV Janów – Gwizdów od słupa nr 174 do słupa 197 wraz z odgałęzieniem i stacją transformatorową „Gwizdów 2” w obrębie ewidencyjnym 007-Gwizdów, gmina Modliborzyce na działkach nr ewid. 379, 217/2, 222, 217/1, 210/2, 208, 209, 223, 224/1, 229, 230, 215, 206, 205, 202/2, 202/1, 201, 199, 194, 193, 191, 190, 189, 184, 148, 35, 42, 43, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56/2, 57/2, 58, 17, 2, 3, 1 oraz w obrębie ewidencyjnym 005-Osówek, gmina Potok Wielki na działkach nr ewid. 348/2, 347/1, 344. 

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Zagospodarowaniu działki nr ewid. 400/8 na cele promocji lokalnych produktów w miejscowości Modliborzyce”.  

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: Przebudowie odcinka linii napowietrznej SN-15 kV Janów - Gwizdów, od słupa nr 174 do słupa nr 197 wraz z odgałęzieniem i stacją transformatorową "Gwizdów 2" na terenie działek nr ewid. 379, 217/2, 222, 217/1, 210/2, 208, 209, 223, 224/1, 229, 230, 215, 206, 205, 202/2, 202/1, 201, 199, 194, 193, 191, 190, 189, 184, 148, 35, 42, 43, 49, 50, 51, 53,54, 55, 56/2, 57/2, 58, 17, 2, 3, 1 położonych w obrębie Gwizdów, gmina Modliborzyce i na terenie działek nr ewid. 348/2, 347/1, 343/1, 344 położonych na terenie obrębu Osówek, gmina Potok Wielki.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia, oświetlenia drogowego, wydzielonego przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Stojeszyn Drugi, gmina Modliborzyce” na działkach nr ewid. 108/1, 109/1, 1190/1, 110/1, 111/1, 112/1, 113/1, 114/1, 115/1, 116/1, 117/1, 118/5, 118/7, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 127/5, 127/3, 128/1, 129/1, 130/1, 131/1, 132/1, 133/1, 134/3, 135/3, 136/1, 138/1, 139/1, 140/1, 141/1, 142/1, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1, 147/1, 148/1, 149/1, 150/1, 151/1, 152/1, 153/1, 154/3, 154/5, 155/1 położonych w obrębie ewidencyjnym 0015-Stojeszyn Drugi, oraz na działkach nr ewid. 163/5 i 166, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0003-Brzeziny.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa kablowej linii energetycznej niskiego napięcia, oświetlenia drogowego, wydzielonego przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Stojeszyn Drugi, gmina Modliborzyce” na działkach nr ewid. 108/1, 109/1, 1190/1, 110/1, 111/1, 112/1, 113/1, 114/1, 115/1, 116/1, 117/1, 118/5, 118/7, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 127/5, 127/3, 128/1, 129/1, 130/1, 131/1, 132/1, 133/1, 134/3, 135/3, 136/1, 138/1, 139/1, 140/1, 141/1, 142/1, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1, 147/1, 148/1, 149/1, 150/1, 151/1, 152/1, 153/1, 154/3, 154/5, 155/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 0015-Stojeszyn Drugi, oraz na działkach nr ewid. 163/5 i 166, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0003-Brzeziny.