Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Przebudowie linii SN 15 kV napowietrznej na kablową Janów – Budzyń odcinek od słupa nr 104 do słupa nr 144 na terenie działek 71/2, 70/2, 64, 63/2, 62, 38, 43, 39, 43, 37, 16/3, 7/3, 10 położonych w obrębie ewidencyjnym Wolica Druga i na terenie działek nr ewid. 314, 317, 375, 84, 143, 141, 139, 137/2, 137/1, 135, 133, 132/1, 18, 19, 20, 21 położonych w obrębie ewidencyjnym Michałówka, gmina Modliborzyce”.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziały województwa lubelskiego na obwody łowieckie.

Obwieszczenie nr WOOŚ.442.1.2018.KK Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie informujące o przekazaniu przez stronę Ukraińską raportu o odziaływaniu na śrtodowisko dla planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków dla poboru wody powierzchniowej z rzeki Sanny na działce nr ewid. 1304 obręb Stojeszyn Pierwszy, gmina Modliborzyce.

Zawiadomienie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu STARBAG Sp. Z.o.o na pobór wody powierzchniowej z rzeki Łukawica na działce nr ewid. 1227 obręb Stojeszyn Drugi

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu decyzji nr 76/19 z dnia 15 lipca 2019 r., znak: IF-I.7840.2.17.2019.DS zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Modliborzyce, pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej – przejścia poprzeczne 2 szt. – w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 857, działka nr ewidencyjny 184 obręb 14 – Słupie, w Słupiu, gm. Modliborzyce.

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 12 lipca 2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek koniec obwodnicy Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ”; Część 2: odcinek realizacyjny obwodnica m. Janów Lubelski (węzeł „Kopce” obecnie „Janów Lubelski Północ” – węzeł „Jonaki” obecnie „Janów Lubelski Południe” z węzłami), długości ok. 7 km.

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 5 czerwca 2019 r.o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Kraśnika - węzeł „Sokołów Młp. Północ”; część nr 1: odc. realizacyjny Kraśnik (węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe – bez węzła – Janów Lubelski (węzeł: „Kopce” obecnie „Janów Lub. Północ” – bez węzła) początek obwodnicy, długość ok. 18 km.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid. 1316/1, 1317, 766/2, położonych w Modliborzycach przy ul. Sadowej, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupie” na działkach nr ewid. 113, 117, 120, 122, 124, 125, 126, 127/1, 127/2, 128, 130, 133, 134, 147/2, 152/2, 150/2, 154, 161, 162, 165, 170, 171, 178, 179/1, 179/2, 180, 182, 183, 184, 669, 668/1, 667/1, 666/2, 666/1, 665, 663, 664, 662, 600/6, 600/3, 273, 598, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 260, położonych w obrębie ewidencyjnym 0014 Słupie, gmina Modliborzyce, powiat janowski.