Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 466 z późn. zm.) w związku z § 15 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach zatwierdzonego uchwałą nr XVIII/96/2016 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 25 lutego 2016r, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 12 kwietnia 2016 r. poz. 1499 zwołuję pierwszą sesję nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach która odbędzie się 22 czerwca 2016 roku (środa) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej im. K. Zielińskiego w Modliborzycach.