CO TO JEST AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ ?

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.

LUDZIE NIE SĄ WRAŻLIWI NA ZAKAŻENIE WIRUSEM ASF- CHOROBA NIE STWARZA ZAGROŻENIA DLA ICH ZDROWIA I ŻYCIA.

Najczęściej wprowadzenie wirusa ASF do rejonu wolnego od choroby następuje poprzez:

  1. transport żywca;
  2. mięso,
  3. produkty mięsne,
  4. odpadki kuchenne i poubojowe, pochodzące od chorych świń i dzików.

 Najczęstszą przyczyną zakażenia świń jest bezpośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi lub zakażonymi odpadkami żywnościowymi.

W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie rozprzestrzenienie się wirusa między gospodarstwami jest łatwe – odbywa się to za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo lub zakażonej paszy, wody, czy narzędzi.

JAK ROZPOZNAĆ AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ ?

U świń mogą pojawić się następujące objawy:

-   wysoka gorączka, z tym że gorączkujące świnie mają początkowo zachowany apetyt

i zachowują się normalnie;

-   liczne padnięcia świń w każdym wieku;

-   sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;

-   duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa;

-   biegunka, często z domieszką krwi.

 

U dzików mogą pojawić się następujące objawy:

-   zwiększone padnięcia;

-   osłabienie, zaburzenia w poruszaniu się, utrata orientacji, ograniczony odruch ucieczki;

-   sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, liczne wybroczyny na skórze;

-   duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa;

-   biegunka, często z domieszką krwi.

 

JAK ZAPOBIEGAĆ AFRYKAŃSKIEMU POMOROWI ŚWIŃ ?

 -   Ograniczyć dostęp osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta, w szczególności osobom, które w ostatnim czasie przebywały na terytorium Federacji Rosyjskiej lub Białorusi;

-   Zabezpieczyć swoje gospodarstwo przed przedostaniem się dzików, zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt wolno żyjących;

-    Stosować w gospodarstwie procedury sanitarne – utrzymywać gospodarstwo

w czystości, dbać o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie, stosować odkażanie bieżące, używać osobnego obuwia odzieży ochronnej oraz narzędzi

do obsługi zwierząt;

-   Nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia –

bez świadectwa zdrowia lub wykazujących jakiekolwiek objawy osłabienia;

- Nie skarmiać zwierząt odpadkami żywności.

 

 JAK MYŚLIWI I LEŚNICY MOGĄ POMÓC W ZAPOBIEGANIU AFRYKAŃSKIEMU POMOROWI ŚWIŃ ?

-   Zgłaszać do najbliższego powiatowego lekarza weterynarii każdego zaobserwowanego dzika, który wykazuje objawy nasuwające podejrzenie ASF lub padłego dzika znalezionego w czasie polowań lub wykonywania czynności służbowych;

-   Przestrzegać higieny po zakończonym polowaniu (nie pozostawiać patrochów

w lesie, zdezynfekować sprzęt łowiecki oraz koła pojazdów, zmienić obuwie

i odzież);

-   Myśliwy po polowaniu przez 72h nie powinien wchodzić do chlewni;

-   Nie pozostawiać odpadków żywnościowych w lesie;

-   Myśliwi i leśnicy utrzymujący świnie we własnym gospodarstwie winni pamiętać o bezwzględnym przestrzeganiu higieny przed każdorazowym wejściem do chlewni.

 

PODEJRZEWASZ WYSTĄPIENIE AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ ?

Zauważyłeś u świń objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, natychmiast zgłoś swoje podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną*) do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio, albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

 

ZGŁOSIŁEŚ PODEJRZENIE AFRYKAŃSKIEGO POMORU – CO DALEJ ?

Po dokonaniu zgłoszenia – do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii – jeżeli jesteś hodowcą to masz obowiązek:

-   izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt;

-   wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów

z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;

-   uniemożliwienia dostępu osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc,

w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

*Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 roku Nr 213 poz. 1342 ze zm.)

 

PAMIĘTAJ !!!

Na obszarach: ochronnym i objętym ograniczeniami w związku z wystąpieniem ASF u dzików, obowiązuje zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, gdzie są utrzymywane świnie: zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących od dzików oraz materiałów

i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń.

Każdy dzik odstrzelony na obszarze objętym ograniczeniami albo na obszarze ochronnym powinien zostać niezwłocznie dostarczony wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze: punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.

Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry ww. dzików mogą być przemieszczone

  1. punktów i zakładów, wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.*

*zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (poz. 420)

 

HODOWCO, MYŚLIWY, LEŚNIKU PAMIĘTAJ !!!

 

Za świnie zabite, poddane ubojowi oraz padłe w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez Inspektorat Weterynarii przy zwalczaniu ASF przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

Kraj, w którym wystąpi ASF narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne

w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń, a także padnięciami świń

i kosztami likwidacji ognisk choroby. ASF dotyczy dzików jak i świń zarówno w dużych, jak i małych gospodarstwach