I. Wymagane dokumenty:


• Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.


• Kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę, lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, albo osobę zatrudnioną u pracodawcy.
• Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy.
• Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
• Kopia dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.
• Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
• Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika.
• Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę,
• Kopia zaświadczenia z Izby Rzemieślniczej o zakończeniu nauki zawodu przez młodocianego pracownika.
• Kopia dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.
• Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
• Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, oraz oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.


II. Opłaty.


Nie pobiera się opłat.


III. Termin i sposób załatwienia sprawy.


1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przez młodocianego pracownika.
2. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyznaje Burmistrz Modliborzyc w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.


IV. Tryb odwoławczy


Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Burmistrza Modliborzyc w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

V. Miejsce załatwienia sprawy


Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Modliborzycach
ul. Ogrodowa 6
23-310 Modliborzyce
tel. 158715780


VI. Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania(Dz. U. z 2014 r., poz. 232 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.), a także Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).


VII. Uwagi


1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników składa się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.
2. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
3. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Modliborzyce, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Modliborzyc, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
4. Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Więcej informacji dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach w kategorii URZĄD MIEJSKI>Katalog usług