Ministerstwo Ochrony Środowiska informuje, że w latach 2016-2018 na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe ramach zadania pn.:  "Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000."