Rada Miejska w Modliborzycach udzieliła burmistrzowi Witoldowi Kowalikowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas głosowania, które odbyło się na sesji we wtorek 27 czerwca, za uchwałą w tej sprawie było 13 radnych, a 1 był przeciw.Plan dochodów na 2016 rok został wykonany w 99,97%, a wydatków - w 93,02%.

Najważniejsze inwestycje, zrealizowane w ubiegłym roku, to zadania drogowe - odbudowa drogi w Dąbiu, zniszczonej podczas powodzi w 2014 roku, dokończenie remontu popularnej "Madejówki", czyli drogi gminnej Wierzchowiska - Majdan Obleszcze i budowa chodnika w Stojeszynie Drugim. Pierwsza inwestycja kosztowała ponad 490 tysięcy złotych i była współfinansowana ze środków rządowego programu usuwania skutków powodzi. Koszt drugiej to prawie 410 tysięcy złotych, z czego połowę gmina pozyskała z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020". Z kolei budowa chodnika w Stojeszynie Drugim, który kosztował ponad 250 tysięcy złotych, była współfinansowana przez samorząd wojewódzki.

Podczas wtorkowej sesji radni przyjęli również uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flag, sztandaru, pieczęci i łańcuchów burmistrza oraz przewodniczącego rady miejskiej. Część tych insygniów była już używana, ale teraz, po odpowiednich zmianach, zostały one pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotychczasowy herb został dostosowany do odgórnych przepisów, na używanym do tej pory sztandarze pojawią m.in. daty pierwszej wzmianki o Modliborzycach i nadania praw miejskich, a łańcuchy burmistrza i przewodniczącego rady będą mieć gminne elementy, których do tej pory nie było. Nowością wśród insygniów są własne flagi i pieczęcie. Uchwała wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Rada zgodziła się też na nadanie imienia Orła Białego Publicznej Szkole Podstawowej w Modliborzycach, wchodzącej w skład miejscowego zespołu szkół. Zmiana będzie obowiązywać od 1 września tego roku.