W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 19 października, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 16-20 października.

Koncepcja tegorocznych obchodów opiera się na propagowaniu inicjatyw lokalnych, włączeniu lokalnych środowisk do działań, a także współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, wymiarem sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości.
          Postępowanie mediacyjne daje stronom możliwość współdecydowania w swojej sprawie. Pozwala poznać i zrozumieć stanowisko drugiej strony. Ułatwia wzajemne relacje między pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa po popełnieniu przestępstwa i umożliwia wspólne funkcjonowanie w społeczeństwie bez poczucia krzywdy czy zagrożenia.
          Pozytywnymi aspektami w procesie mediacji jest wypracowanie przez strony przy udziale mediatora satysfakcjonującej ugody, a przede wszystkim uzyskanie szybkiego naprawienia szkody i zadośćuczynienia dla pokrzywdzonego za doznaną krzywdę od sprawcy przestępstwa z pominięciem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
          W związku z powyższym w dniach 16 - 20 października 2017 r. w godz. 08:00 - 13:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego będą pełnić dyżury informacyjne w zakresie mediacji w sprawach karnych.