Zapraszamy do udziału w projektach szkoleniowo-stażowych skierowanych do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

Stypendium stażowe wynosi 1441,26 zł netto, Uczestnikom przysługuje także stypendium szkoleniowe (6,65 netto za każdą godzinę obecności na szkoleniu) oraz zwrot kosztów dojazdu za szkolenie.
Obecnie prowadzone są zapisy na kurs: umiejętności komputerowych z egzaminem ECDL, kucharz i cukiernik (z egzaminem czeladniczym).

Kryteria obligatoryjne:
- Osoba w wieku 30 lat i więcej tj. w dniu rozpoczęcia kandydat ma ukończone 30 lat (od dnia 30 – tych urodzin);
- Osoba zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego;
- Osoba niepracująca, tj. osoba bezrobotna zarejestrowana w UP jako osoba należąca do I lub II profilu pomocy
- Osoba bierna zawodowo, rolnicy i domownicy prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.

Kryteria dodatkowe:
- niepełnosprawność, lub leczenie psychiatryczne,
- długotrwałe bezrobocie (min. 12 miesięcy)