Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 - 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 : Kształcenie ogólne.
Beneficjentem projektu jest Gmina Modliborzyce, ul. Józefa Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce

Realizatorem są szkoły:
• Zespół Szkół w Modliborzycach, ul. Ogrodowa 6, 23-310 Modliborzyce
• Zespół Szkół im Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich, 23-310 Modliborzyce
• Zespół Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym

Celem głównym projektu jest podniesienie u Uczniów kompetencji kluczowych, rozwój właściwych postaw i umiejętności, zapewnienie dobrej jakości kształcenia (organizacja zajęć dydaktyczno wyrównawczych i rozwojowych) oraz podniesienie jakości tego kształcenia poprzez zapewnienie wzrostu kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, a także poprzez doposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.